SEKTOR ZA KONSALTING I TEHNIČKU DOKUMENTACIJU


 

Word Document PDF Document Zahtev za izvršenje usluga konsaltinga


Word Document PDF Document Upitnik za pružanje usluga konsaltinga


Word Document PDF Document Zahtev za izvršenje usluga izrade opšte tehničke dokumentacije


Word Document PDF Document Zahtev za izvršenje usluga izrade dokumentacije iz oblasti zaštite od požara


Word Document PDF Document Zahtev za izvršenje usluga izrade dokumentacije iz oblasti zaštite životne sredine


Word Document PDF Document Zahtev za izvršenje usluga izrade Procene rizika na radnom mestu i u radnoj okolini


 

PDF Document Uslovi za izvršenje usluga konsaltinga


PDF Document Uslovi za izvršenje usluga izrade opšte tehničke dokumentacije


PDF Document Uslovi za izvršenje usluga izrade dokumentacije iz oblasti zaštite od požara


PDF Document Uslovi za izvršenje usluga izrade dokumentacije iz oblasti zaštite životne sredine


PDF Document Uslovi za izvršenje usluga izrade Procene rizika na radnom mestu i u radnoj okolini


 

PDF Document Referenc lista izvršenih usluga izrade opšte tehničke dokumentacije


PDF Document Referenc lista izvršenih usluga izrade dokumentacije iz oblasti zaštite od požara


PDF Document Referenc lista izvršenih usluga izrade dokumentacije iz oblasti zaštite životne sredine


PDF Document Referenc lista izvršenih usluga izrade Procene rizika na radnom mestu i u radnoj okolini


 

SEKTOR ZA BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU


 

Word Document PDF Document Zahtev za izvršenje usluga iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu


Word Document PDF Document Zahtev za izvršenje usluga stručno osposobljavanje zaposlenih iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu-pravna lica


Word Document PDF Document Zahtev za stručna osposobljavanja zaposlenih iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu-fizička lica


Word Document PDF Document Zahtev za izvršenje usluga zavarivanja


 

PDF Document Uslovi za izvršenje usluge pregleda i ispitivanja opreme za rad


PDF Document Uslovi za izvršenje usluge ispitivanja uslova radne okoline


PDF Document Uslovi za izvršenje usluge ispitivanja zaštitne elektroizolacione opreme


PDF Document Uslovi za izvršenje usluge obavljanja poslova bezbednosti i zdravlja na radu


PDF Document Uslovi za izvršenje usluge osposobljavanje zaposlenih za bezbedan i zdrav rad


PDF Document Uslovi za izvršenje usluge stručno osposobljavanje zaposlenih iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu


PDF Document Uslovi za izvršenje usluge zavarivanja


 

PDF Document Referenc lista izvršenih usluga pregleda i ispitivanja opreme za rad


PDF Document Referenc lista izvršenih usluga ispitivanja uslova radne okoline


PDF Document Referenc lista izvršenih usluga ispitivanja zaštitne elektroizolacione opreme


PDF Document Referenc lista obavljanja poslova bezbednosti i zdravlja na radu


PDF Document Referenc lista izvršenih usluga osposobljavanja zaposlenih za bezbedan i zdrav rad


PDF Document Referenc lista izvršenih usluga stručnog osposobljavanja zaposlenih


PDF Document Referenc lista izvršenih usluga zavarivanja


 

SEKTOR ZA ZAŠTITU OD POŽARA


Word Document PDF Document Zahtev za izvršenje usluga iz oblasti zaštite od požara
Word Document PDF DocumentPrijava za izvođenje posebne obuke za lica koja rade na poslovima zaštite od požara
Word Document PDF Document Zahtev za izvršenje usluga stručno osposobljavanje iz oblasti zaštite od požara-fizička lica


Word Document PDF Document Zahtev za izvršenje usluga stručno osposobljavanje iz oblasti zaštite od požara-pravna lica


Word Document PDF Document Zahtev za izvršenje usluga servisne radionice aparata za gašenje požara


 

PDF Document Uslovi za izvršenje usluga iz oblasti zaštite od požara-pregledi, merenja i ispitivanja


PDF Document Uslovi za izvršenje usluge iz oblasti zaštite od požara-stručno osposobljavanje lica


PDF Document Uslovi za izvršenje usluga servisne radionice aparata za gašenje požara


PDF Document Uslovi za izvršenje usluge iz oblasti zaštite od požara-poslovi lica za zaštitu od požara


 

PDF Document Referenc lista izvršenih usluga pregleda, merenja i ispitivanja


PDF Document Referenc lista izvršenih usluge stručnog osposobljavanja lica


PDF Document Referenc lista izvršenih usluga servisne radionice aparata za gašenje požara


PDF Document Referenc lista vršenje usluga poslova lica za zaštitu od požara


 

LABORATORIJA ZA ISPITIVANJE EMISIJE, BUKE, OTPADNIH I POVRŠINSKIH VODA U ŽIVOTNOJ SREDINI


 

Word Document PDF Document Zahtev za izvršenje usluga laboratorije za ispitivanje emisije, buke i otpadnih i površinskih voda


 

PDF Document Uslovi za izvršenje usluge-merenje emisije


PDF Document Uslovi za izvršenje usluge-merenje buke


PDF Document Uslovi za izvršenje usluge-uzorkovanje i ispitivanje voda


 

PDF Document Referenc lista izvršenih usluga merenje emisije


PDF Document Referenc lista izvršenih usluga merenja buke


PDF Document Referenc lista izvršenih usluga uzorkovanja i ispitivanja voda


 

KONTROLNO TELO


 

Word Document PDF Document Zahtev za izvrsenje usluga kontrolnog tela


 

Word Document PDF Document Potrebna dokumenta pri podnošenju zahteva za: Završnu kontrolu i pojedinačnu verifikaciju


 


 

Word Document PDF Document ANKETNI LIST O ZADOVOLJENJU KORISNIKA


 


Developed by SMDesign