PREGLEDI, MERENJA I ISPITIVANJA

Pregled gromobranske instalacije sa merenjem električne otpornosti rasprostiranja uzemljivača

Spoljašnja i unutrašnja gromobranska instalacija se postavlja sa ciljem zaštite objekata od atmosferskog pražnjenja. Radi očuvanja i potvrđivanja efikasnosti i projektovanih karakteristika gromobranskih instalacija vrši se ispitivanje za vreme i nakon izvođenja i periodično ispitivanje. Intervali periodičnog ispitivanja zavise od projektovanog nivoa zaštite.

Cilj periodičnih pregleda je provera ispravnosti, propisa i funkcionalnosti gromobranske instalacije radi utvrđivanja nivoa bezbednosti korisnika i sprečavanja uslova izbijanja požara.

Prilikom ispitivanja spoljašnje gromobranske instalacije vrši se:

 • Pregled spoljašnje gromobranske instalacije
 • Merenje neprekidnosti spusnih vodova
 • Merenje otpornosti rasprostiranja uzemljivača
 • Provera neprekidnosti provodnika za izjednačenje potencijala
 • Provera funkcionalnosti uređaja za zaštitu od prenapona

Ispitivanja se vrše prema Pravilniku o tehničkim normativima za zaštitu objekata od atmosferskog pražnjenja (“Sl. list SRJ” br. 11/96).

Pregled i ispitivanja električne instalacije

Pregled i ispitivanje električnih instalacija niskog napona vrši se u toku izgradnje ili kada je ona završena, a pre predaje korisniku i nakon rekonstrukcije.

Cilj usluge je ustanovljavanje ispravnosti izvođenja i funkcionalnosti električnih instalacija niskog napona radi utvrđivanja nivoa bezbednosti korisnika i sprečavanja uslova izbijanja požara.

Pregled ektričnih instalacija niskog napona vrši se kad je ona isključena sa napona napajanja, a sastoji se iz proveravanja:

 • Zaštite od električnog udara, uključujući merenje razmaka kod zaštite preprekama ili kućištima, pregradama ili postavljanjem opreme van dohvata ruke
 • Mera zaštite od širenja vatre i od termičkih uticaja provodnika prema trajno dozvoljenim vrednostima struje i dozvoljenom padu napona (ako nije izvršena revizija projekta)
 • Izbora i podešenosti zaštitnih uređaja i uređaja za nadzor
 • Ispravnosti postavljanja odgovarajućih rasklopnih uređaja u pogledu rastavnog razmaka
 • Izbora opreme i mera zaštite prema spoljašnjim uticajima
 • Raspoznavanja neutralnog i zaštitnog provodnika
 • Prisustva šema, tablica sa upozorenjima ili sličnih informacija
 • Raspoznavanja strujnih kola, osigurača, sklopki, stezaljki i druge opreme
 • Spajanja provodnika
 • Pristupačnosti i raspoloživosti prostora za rad i održavanje

Opšta ispitivanja električnih instalacije izvode se prema sledećem redosledu i obuhvataju:

 • Neprekidnost zaštitnog provodnika i glavnog i dodatnog provodnika za izjednačenje potencijala
 • Otpornost izolacije električne instalacije
 • Zaštita električnim odvajanjem električne instalacije
 • Otpornost poda i zidova
 • Automatsko isključenje napajanja
 • Dopunsko izjednačenje potencijala
 • Funkcionalnost

Ispitivanja se vrše prema Pravilniku o tehničkim normativima za električne instalacije niskog napona (“Službeni list SFRJ”, br. 53/88 i 54/88 i “Službeni list SRJ”, br. 28/95).

Pregled protiveksplozijsko zaštićenih uređaja i električnih instalacija sa ocenom o primenjenosti mera protiveksplozijske zaštite

Protiveksplozijsko zaštićeni uređaji i električni instalacije u opasnim prostorima u kojima se očekuje prisustvo eksplozivnih smeša gasova, para i prašina sa vazduhom podležu početnim i periodičnim pregledima sa ocenom o primenjenosti mera protiveksplozijske zaštite. Periodični pregledi mogu biti vizuelni i neposredni.

Ispitivanja se vrše prema Standardu SRPS EN 60079-17 2010 Eksplozivne atmosfere - Deo 17: Pregled i održavanje električnih instalacija iz 2010 godine.

Kontrola funkcionalnosti stabilnih instalacija za dojavu i gašenje požara

Stabilne instalacije za dojavu požara pregledaju i ispituju se nakon pojave požara, nakon pojave znakova poremećaja pogonske spremnosti, kao i u slučaju nepravilnog funkcionisanja, pri promeni tehnologije i pri promeni namene prostora koji utiču na promenu tehničkih mera nadzora.

Periodični pregled stabilne instalacije za dojavu požara vrši se jednom godišnje.

Cilj usluge je provera funkcionalnosti izvedenih stabilnih instalacija za dojavu i gašenje požara radi utvrđivanja nivoa bezbednosti korisnika.

Ispitivanja se vrše prema Zakonu o zaštiti od požara (“Sl. glasnik RS” br. 111/09 i 20/15) i Pravilniku o tehničkim normativima za stabilne instalacije za dojavu požara (“Sl. list SRJ” br. 87/93).

Na Stabilnim instalacijama za detekciju eksplozivnih gasova i para vrše se funkcionalna ispitivanja u periodu od dve godine, a vanredna funkcionalna ispitivanja vrše se u slučaju da periodične i vanredne provere pokažu znakove poremećaja pogonske spremnosti ili nepravilnog funkcionisanja, kao i pri promeni tehnologije, odnosno promeni kontrolisanog prostora.

Cilj usluge je provera funkcionalnosti izvedenih stabilnih instalacija za detekciju eksplozivnih gasova i para radi utvrđivanja nivoa bezbednosti korisnika.

Ispitivanja se vrše prema Pravilniku o tehničkim normativima za stabilne instalacije za detekciju eksplozivnih gasova i para (“Sl. list SRJ” br. 24/93).

Merenje statičkog naelektrisanja sa ocenom bezbednosti od paljenja radne okoline

Merenjem elektrostatičkog polja utvrđuje se količina elektrostatičkog naelektrisanja i energija varnice koja nastaje prilikom elektrostatičkog pražnjenja. U prostorima ugroženim smešama eksplozivnih gasova para i prašina sa vazduhom energija moguće varnice mora da bude manja od minimalne energije paljenja smeše. Varnice nastale usled pražnjenja u elektrostatičkom polju mogu da dovedu do oštećenja samih proizvoda, da izazovu nelagodnosti kod radnika i prouzrokuju štete u proizvodnji. Na osnovu merenja i ispitivanja utvrđuje se da li su primenjene opšte i posebne mere za zaštitu od statičkog elektriciteta efikasne ili je potrebno njihovo poboljšanje ili uvođenje novih mera.

U prostorima u kojima se očekuje pojava statičkog naelektrisanja postavljaju se elektroprovodne podne obloge. Potrebno je periodično merenje otpornosti elektroprovodnih podnih obloga.

Cilj usluge je utvđivanje količine elektrostatičkog napona na osnovu koga bi se ocenila bezbednost od paljenja okolne sredine.

Ispitivanja se vrše prema Zakonu o zaštiti od požara (“Sl. glasnik RS” br. 111/09 i 20/15) i standardu SRPS CLC/TR 50404, Elektrostatika-Kod dobre prakse za sprečavanje opasnosti izazvanih statičkim elektricitetom.

Detekcija eksplozivnih gasova i para u radnoj okolini

U sredinama u kojima je moguća pojava smeša eksplozivnih gasova i para sa vazduhom vrši se merenje koncentracija eksplozivnih smeša, sa ciljem ocene bezbednosti od nastanka eksplozije. Neugrožen prostor, od nastanka eksplozije, smatra se onaj u kome su koncentracije eksplozivnuh smeša sa vezduhom ispod 10% od donje granice eksplozivnosti za datu smešu.

Termovizijska snimanja

Termovizijska snimanja opreme za rad, postrojenja i tehnololoških procesa predstavljaju jedini način identifikacije tačaka sa povećanom temperaturom. Termovizijsko snimanje može se sprovoditi na objektima ugrađenoj elektro-energetskoj opremi, elektro-energetskim postrojenjima, tehnološkim procesima, opremi za rad, proizvodnim pogonima i postrojenjima. Mesta sa povećanom temperaturom su u najvećem broju slučajeva posledica greški ili nedostataka u povezivanju elemenata ili u neodgoravajućim komponentama i sklopovima. Periodičnim termovizijskim snimanjem mogu se preduprediti štete nastale požarima i štete nastale prekidom proizvodnih procesa usled otkaza opreme.

Termoviziskim snimanjem objekata i termo-tehničkih instalacija mogu se utvrditi mesta sa nedovoljnom ili oštećenom izolacijom. Na ovim mestima usled neodgovarajuće izolacije povećani su gubici energije koji umanjuju energetsku efikasnost i povećavaju troškove eksplatacije objekata i termo-tehničkih instalacija.

U zavisnovti od predmeta termovizijskog ispitivanja uz termovizijsko snimanje vrši se i merenje potrebnih veličina radi utvrđivanja razloga povećanja temperature. Pri termovizijskom snimanju elektro-energetske opreme, elektro-energetskih postrojenjima vrši se i merenje vrednosti struja kroz ugrađene komponenete.

       Word Document PDF Document  
  Zahtev za izvršenje usluga iz oblasti zaštite od požara
       PDF Document  
  Uslovi za izvršenje usluga iz oblasti zaštite od požara-pregledi, merenja i ispitivanja
      PDF Document  
  Referenc lista izvršenih usluga pregleda, merenja i ispitivanja

 

STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE

Stručno osposobljavanje vozača vozila za transport opasne robe

Prema članu 40. Zakona o transportu opasne robe (“Sl. glasnik RS", br. 104/16) učesnik u transportu opasne robe u drumskom i unutrašnjem vodnom saobraćaju dužan je da prevoz opasne robe poveri vozaču koji ima važeći sertifikat o stručnoj osposobljenosti za vozača vozila za transport opasne robe u drumskom i unutrašnjem vodnom saobraćaju. Sertifikat za vozača je isprava koju izdaje Uprava za transport opasnog tereta.

Kandidata za obavljanje poslova vozača vozila za transport opasnе robe stručno osposobljava privredno društvo, odnosno drugo pravno lice na osnovu ovlašćenja za vršenje stručne prakse.

Stručno osposobljavanje vozača vozila za transport opasne robe obavlja se korišćenjem savremenih nastavnih sredstava, korišćenjem kombinovanih metoda predavanja putem video zapisa, prezentacija, izradom testova a sve je to praćeno odgovarajućom literaturom čiji su autori zaposleni u “MD PROJEKT INSTITUT-u” DOO.

Prema članu 36.Zakona o transportu opasne robe (“Sl. glasnik RS", br. 104/2016) učesnik u transportu opasne robe u drumskom, železničkom i vodnom saobraćaju sa sedištem u Republici Srbiji dužan je da angažuje jednog ili veći broj savetnika za bezbednost, osim u slučajevima propisanim u ADR/RID/ADN.

Kandidate za Savetnika stručno osposobljava privredno društvo, odnosno drugo pravno lice na osnovu licence za koju izdaje Uprava.

Savetnik je dužan da izvršava obaveze iz odeljka 1.8.3 ADR/RID/ADN. Osim prethodnih obaveza Savetnik je dužan da:

 • nadgleda i kontroliše način na koji učesnici u transportu opasne robe postupaju sa opasnom robom u skladu sa obavezama utvrđenim propisima
 • obaveštava organ poslovođenja učesnika u transportu opasne robe o obavezama utvrđenim propisima o transportu opasne robe i o načinu njihovog izvršavanja
 • obučava zaposlene koji rukuju opasnom robom

Stručno osposobljavanje lica iz oblasti protiveksplozijske zaštite

Stručno osposobljavanje lica iz oblasti protiveksplozijske zaštite električnih uređaja i instalacija obavlja se korišćenjem savremenih nastavnih sredstava sa posebnim osvrtom na specifičnosti protiveksplozijsko zaštićene električne opreme i instalacija sa kojima zaposleni rade. Lica elektro struke mogu pohađati obuku iz rukovanja i održavanja uređaja, opreme i instalacija u protiveksplozijskoj zaštiti. Obuka se spovodi na osnovu progrma obuke “MD PROJEKT INSTITUT-a” DOO.

       Word Document PDF Document
  Zahtev za izvršenje usluga stručno osposobljavanje iz oblasti zaštite od požara-fizička lica
       Word Document PDF Document
  Zahtev za izvršenje usluga stručno osposobljavanje iz oblasti zaštite od požara-pravna lica
       PDF Document
  Uslovi za izvršenje usluge iz oblasti zaštite od požara-stručno osposobljavanje lica
       PDF Document
  Referenc lista izvršenih usluga stručno osposobljavanje lica

 

SERVISNA RADIONICA APARATA ZA GAŠENJE POŽARA

Cilj usluga servisne radionice aparata za gašenje požara održavanje predmetne opreme u stalnoj permanentnoj spremnosti za reagovanje u slučaju pojave požara.

Usluge servisne radionice vezane za aparate za gašenje požar se obavljaju na osnovu članova 73., 78. i 44. Zakona o zaštiti od požara (“Sl. glasnik RS” br. 111/09 i 20/15) i Pravilnikom o tehničkim normativima za hidrantsku mrežu za gašenje požara (“Sl. list SFRJ” br. 30/91).

Servisna radionica aparata za gašenje požara pruža sledeće usluge:

 • kontrolni pregled aparata za gašenje požara
 • ispitivanje posuda aparata za gašenje požara na hladni vodeni pritisak
 • punjenje aparata za gašenje požara prahom, azotom, ugljedioksidom
 • punjenje bočica ugljendioksidom
 • kontrola protočnog kapaciteta i pritiska vode u hidrantskoj mreži
 • ispitivanje hidrantskih creva
 • demontaža i prepravka delova aparata za gašenje požara i ugradnja novih delova
 • ručno vezivanje vatrogasnih spojnica za vatrogasna potisna creva
 • pretakanje ugljendioksida ili pretakanje praha.

Usluge servisne radionice aparaza za gašenje požara pružaju se na lokacijama korisnika i u prostorijama ispitne stanice u Nišu.

Kontrolni pregled aparata za gašenje požara i kontrola protočnog kapaciteta i pritiska vode u hidrantskoj mreži i vrši se na svakih 6 meseci.

       Word Document PDF Document
  Zahtev za izvršenje usluga servisne radionice aparata za gašenje požara
       PDF Document
  Uslovi za izvršenje usluga servisne radionice aparata za gašenje požara
       PDF Document
  Referenc lista izvršenih usluga servisne radionice aparata za gašenje požara

 

POSLOVI LICA ZA OBAVLJANJE POSLOVA ZA ZAŠTITU OD POŽARA

Svi pravni subjekti na teritoriji Republike Srbije su obavezni da u skladu sa članom 24. Zakona o zaštiti od požara („Sl. glasnik RS“ br. 111/09 i 20/15) organizuju zaštitu od požara prema ugroženosti od požara.

Za obavljanje organizovanja poslova zaštite od požara, prema članu 25. Zakona o zaštiti od požara („Sl. glasnik RS“ br. 111/09 i 20/15), pravni subjekt može da angažuje privredno društvo odnosno drugo pravno lice koje ispunjava propisane uslove i ima ovlašćenje Ministarstva za obavljanje ovih poslova.

Osnovni cilj je da poslodavac u skladu sa Pravilnikom o organizovanju zaštite od požara (“Sl. glasnik RS”, br. 92/11) prema kategoriji ugroženosti od požara, organizuje poslove zaštite od požara, odredi odgovorno lice i sprovodi preventivne mere zaštite od požara.

Osnovna obuka iz oblasti zaštite od požara

Osnovna obuka iz oblasti zaštite od požara, prema članu 53. Zakona o zaštiti od požara („Sl. glasnik RS“ br. 111/09 i 20/15) organizuje se za sve zaposlene, najkasnije u roku od jedne godine od dana stupanja na rad.

Osnovna obuka se sastoji iz teorijske obuke, teorijske provere znanja, praktične obuke i praktične provere znanja iz oblasti zaštite od požara.

Program osnovne obuke donosi poslodavac, po pribavljenoj saglasnosti Ministarstva. Program se usklađuje sa delatnošću pravnog subjekta i sa opasnostima koje mogu biti potencijalni izvori požara.

Provera znanja zaposlenih vrši se jednom u tri godine..

Osnovni cilj je da zaposleni budu obučeni za adekvatno postupanje u slučaju požara, kao i da budu osposobljeni za praktičan rad sa sredstvima i opremom za gašenje požara.

       Word Document PDF Document
  Zahtev za izvršenje usluga iz oblasti zaštite od požara
       PDF Document
  Uslovi za izvršenje usluge iz oblasti zaštite od požara-poslovi lica za zaštitu od požara
       PDF Document
  Referenc lista vršenja usluga poslova lica za zaštitu od požara
SAVETNIK ZA BEZBEDNOST U TRANSPORTU OPASNE ROBE

Proces Savetnika za bezbednost u transportu opasne robe vrši se u okviru sektora zaštite od požara. Savetnik za bezbednost u transportu opasne robe obavlja poslove u skladu sa ADR sporazumom i zakonom o transportu opasne robe, a naročito:
1. Prati primenu propisa koji se odnose na transport opasne robe,
2. Savetuje rukovodstvo preduzeća u aktivnostima vezanim sa transport opasne robe,
3. Izrađuje godišnji izveštaj za rukovodstvo preduzeća ili eventualno za lokalne organe vlasti o aktivnostima preduzeća u vezi sa transportom opasne robe.

Pored toga Savetnik za bezbednost u transportu opasne robe ima zadatak da prati postupke i

procedure povezane sa aktivnostima preduzeća:

1. Procedure koje se primenjuju u cilju identifikacije opasne robe, koji se transportuje,

2. Postupanje preduzeća tokom nabavke transportnih sredstava, uvažavajući posebne zahteva koji važe za transport opasne robe (motorna vozila koja zadovoljavaju zahteve ADR sporazuma),

3. Postupak kontrole opreme koja se koristi tokom transporta, utovara ili istovara opasne robe,

4. Obuka zaposlenih u preduzeću, uključujući izmene propisa i vođenje evidencije o izvršenim obukama (Potvrde o stručnoj osposobljenosti zaposlenog na poslovima u transportu opasne robe i Sertifikati o stručnoj osposobljenosti za vozača vozila za transport opasne robe,

5. Sprovođenje odgovarajućih hitnih mera u slučaju bilo kakve nezgode ili vanrednog događaja koji može negativno da utiče na bezbednost transporta, utovara ili istovara opasnog tereta,

6. Sprovođenje istrage, a po potrebi i ispostavljanje izveštaja o nezgodama i udesima ili teškim prestupima koji su bili utvrđeni za vreme transporta, za vreme utovara ili istovara opasne robe,

7. Uvođenje odgovarajućih mera za sprečavanje ponavljanja nezgoda, vanrednih događaja ili nepoštovanja propisa,

8. Uvažavanje propisa i posebnih zahteva u vezi sa transportom opasne robe koji se tiču izbora podizvođača ili trećih lica,

9. Utvrđivanje da li zaposleni, kao i osoblje koje transportuje opasnu robu, utovara ili istovara, raspolaže detaljnim objašnjenjima i uputstvima za rad (Uverenja o kvalitetu, Uputstva o posebnim merama bezbednosti ili MDSD liste),

10. Uvođenje mera za povećanje svesti o rizicima u transportu, utovaru i istovaru opasne robe,

11. Uvođenje kontrolnih postupaka sa ciljem da se obezbedi potrebna dokumentacija i oprema u transportnim sredstvima koja je predviđena za dati transport (periodične provere transportnih sredstava i dokumentacije),

12. Uvođenje kontrolnih postupaka sa ciljem obezbeđenja poštovanja propisa koji važe za utovar i istovar opasne robe Postojanje bezbednosnog plana koji je predviđen u pododeljku 1.10.3.2, ADR.

 

POSEBNA OBUKA I POLAGANJE STRUČNOG ISPITA IZ OBLASTI ZAŠTITE OD POŽARA

Lica koja rade na poslovima zaštite od požara, po odredbama Pravilnik o posebnoj obuci i polaganju stručnog ispita iz oblasti zaštite od požara („Sl. glasnik RS", br. 92/2010, 11/2011) pohađaju posebnu obuku iz oblasti zaštite od požara (u daljem tekstu: posebna obuka) i polažu stručni ispit. Nastava iz svih nastavnih predmeta je obavezna i sprovodi se prema nastavnom planom.

Zaposleni na poslovima zaštite od požara koji je položio stručni ispit po programu za kandidate sa stečenim srednjim obrazovanjem, a koji u toku rada stekne viši nivo obrazovanja, dužan je da u roku od 60 dana od dana premeštaja na radno mesto za koje je uslov viši nivo obrazovanja, položi stručni ispit po programu za kandidate sa stečenim visokim obrazovanjem.

Zaposleni na poslovima zaštite od požara koji je stekao više obrazovanje (VI stepen) u pogledu ostvarivanja prava i obaveza utvrđenih Pravilnikom, upodobljava se sa zaposlenim sa stečenim visokim obrazovanjem.

Posebna obuka iz oblasti zaštite od požara sastoji se iz: opšteg, specijalističkog i praktičnog dela.

Postupak osposobljavanja lica koja rade na poslovima zaštite od požara (u daljem tekstu: kandidati) započinje nastavom iz nastavnih predmeta opšteg dela nakon čega sledi nastava iz predmeta predviđenih specijalističkim delom programa u zavisnosti od poslova koje kandidat obavlja.

Praktičan deo posebne obuke pohađaju samo lica koja obavljaju poslove zaštite od požara sa stečenim srednjim obrazovanjem.

Na stručnom ispitu vrši se provera stručne osposobljenosti lica koja rade na poslovima zaštite od požara - stečene na posebnoj obuci.

Stručni ispit polaže se pred Komisijom za polaganje stručnog ispita za lica koja rade na poslovima zaštite od požara.

Komisiju rešenjem obrazuje ministar unutrašnjih poslova.

Rešenjem o obrazovanju Komisije, utvrđuje se njen sastav i određuju se predsednik, zamenik predsednika, članovi Komisije za pojedine predmete, kao i sekretari - koji obavljaju administrativne poslove.

 


Developed by SMDesign