KONSALTING

Radi povećanja konkurentnosti svojiih korisnika “MD PROJEKT INSTITUT” DOO pruža konsultantske usluge pri implementaciji standarda menadžmenta:

 • kvalitetom - ISO 9001:2015 Sistem menadžmenta kvalitetom
 • zaštitom životne sredine - ISO 14001:2015 Sistem upravljanja zaštitom životne sredine
 • zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu - ISO 45001:2018 Sistem upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu.

Kao i pri implementaciji i akreditaciji kontrolnih tela i laboratorija u skladu sa standardima:

 • SRPS ISO/IEC 17020
 • SRPS ISO/IEC 17025.

Naročita efikasnost standarda sistema menadžmenta i uštede pri implementaciji mogu se postići integracijom dokumentacije ovih sistema u integrisani sistem menadžmenta IMS - koji može da obuhvata neke ili sve već pomenute standarde.

        Word Document PDF Document  
  Zahtev za izvršenje usluga konsaltinga
        Word Document PDF Document  
  Upitnik za pružanje usluga konsaltinga
         PDF Document            
  Uslovi za izvršenje usluga konsaltinga

 

SAVETNIK ZA HEMIKALIJE

Savetnik za hemikalije obavlja poslove u skladu sa Zakonom o hemikalijama, a naročito:

 1. 1.   Izrada neophodne dokumentacije za upis hemikalija u Registar hemikalija
 2. 2.   Izrada, prevod i usaglašavanje bezbednosnih lista sa aktuelnim propisima
 3. 3.   Sprovođenje procedura potrebnih za uvoz i izvoz opasnih hemikalija
 4. 4.   Pomoć pri vođenju evidencije o hemikalijama i biocidnim proizvodima
 5. 5.   Konsultacije i pomoć u sprovođenju svih odredaba Zakona o hemikalijama i Zakona o
 6.       biocidnim proizvodima
 7. 6.   Pomoć pri klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i oglašavanju hemikalija i biocidnih
 8.       proizvoda
 9. 7.   Izrada dokumentacije za upis biocidnog proizvoda u Privremenu listu
 10. 8.   Priprema tehničkog dosijea za biocidni proizvod
 11. 9.   Pomoć pri sprovođenju obaveza bezbednog rukovanja i skladištenja hemikalija i biocidnih
 12.       proizvoda
 13. 10. Pomoć pri primeni Pravilnika o detergentu
 14. 11. Saradnja sa inspekcijskim organima

 

Poslovi Savetnika za hemikalije zasnivaju se na periodičnim obilascima poslodavaca.

 

OPŠTA TEHNIČKA DOKUMENTACIJA

“MD PROJEKT INSTITUT” DOO može ispratiti izgradnju svakog objekta od faze projektovanja do tehničkog prijema i izdavanja upotrebne dozvole u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji (“Sl. glasnik RS” br. 72/2009, 81/2009-ispravka, 64/2010-US, 24/2011, 121/2012, 42/2013-US, 50/2013-US, 98/2013-US, 132/2014 i 145/2014), Pravilnikom o sadržini i načinu izrade tehničke dokumentacije za objekte visokogradnje (“Sl. glasnik RS”, br. 15/2008), Pravilnikom o sadržini i načinu vršenja tehničke kontrole glavnih projekata (“Sl. glasnik RS” br. 93/2011) i Pravilnik o sadržini i načinu vršenja tehničkog pregleda objekta i izdavanju upotrebne dozvole (“Sl. glasnik RS”, br. 93/2011).

Prednost “MD PROJEKT INSTITUT” DOO je što kombinovanjem usluga izrade Opšta tehnička dokumentacija, dokumentacija iz oblasti zaštite od požara, dokumentacija iz oblasti zaštite životne sredine, izrade plana preventivnih mera, kordinatora pri izvođenju radova i usluga ispitivanja iz ostalih sektora može da ispuni sve zahteve investitora i izvođača radova tokom izgradnje i rekonstrukcije objekata.

U okviru procesa izrade opšte tehničke dokumentacije vrši se:

 • izrada tehničke dokumentacije
 • vršenje tehničke kontrole tehničke dokumentacije glavnih projekata
 • davanje mišljenja na tehničku dokumentaciju i o merama bezbednosti i zdravlja na radu
 • izrada plana preventivnih mera
 • stručni nadzor za vreme izgradnje objekta i
 • vršenje tehničkog pregleda izvedenih radova na objektu

Tehnička dokumentacija za izgradnju i rekonstrukciju objekata visokogradnje izrađuje se kao generalni projekat, idejni projekat, glavni projekat, izvođački projekat i projekat izvedenog objekta.

Tehnička dokumentacija potrebna za izgradnju objekta sastoji se iz:

 • Arhitektonskog projekta
 • Projekata konstrukcije
 • Projekata instalacija:
  • električnih
  • mašinskih
  • gasnih i
  • vodovoda i kanalizacije

Tehnička kontrola projektno-tehničke dokumentacije obuhvata naročito proveru: usklađenosti sa odobrenjem za izgradnju, usklađenosti projekta sa rezultatima prethodnih istraživanja (prethodni radovi), ocenu odgovarajućih podloga za temeljenje objekata, proveru ispravnosti i tačnosti tehničko-tehnoloških rešenja objekta i rešenja građenja objekata, stabilnosti i bezbednosti, racionalnosti projektovanih materijala, uticaja na životnu sredinu i susedne objekte, usklađenosti sa zakonom i drugim propisima, tehničkim normativima, standardima i normama kvaliteta, kao i međusobne usklađenosti svih delova tehničke dokumentacije.

Mišljenje na tehničku dokumentaciju i o merama bezbednosti i zdravlja na radu, izdaje se na osnovu člana 7. Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu (“Sl. glasnik RS” br. 101/05 i 91/15) i predstavlja potvrdu da je tehnička dokumentacija urađena je u skladu sa zahtevima Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu, tehničkim propisima, odgovarajućim važećim standardima i da je obezbeđena bezbednost i zdravlje radnika na radu.

Stručni nadzor za vreme izgradnje objekta obuhvata: kontrolu da li se građenje vrši prema odobrenju za izgradnju, odnosno prema glavnom projektu; kontrolu i proveru kvaliteta izvođenja svih vrsta radova i primenu propisa, standarda i tehničkih normativa, proveru da li postoje dokazi o kvalitetu materijala, opreme i instalacija koji se ugrađuju; davanje uputstava izvođaču radova; saradnju sa projektantom radi obezbeđenja detalja tehnoloških i organizacionih rešenja za izvođenje radova i rešavanje drugih pitanja koja se pojave u toku izvođenja radova. Stručni nadzor može da vrši lice koje ima licence odgovornog projektanta ili odgovornog izvođača radova.

Podobnost objekta za upotrebu utvrđuje se tehničkim pregledom objekata. Tehnički pregled objekta obezbeđuje investitor objekta. Tehnički pregled objekta vrši se po završetku izgradnje objekta, odnosno svih radova predviđenih odobrenjem za izgradnju i glavnim projektom, odnosno po završetku izgradnje dela objekta za koji se može izdati upotrebna dozvola. Tehnički pregled može se vršiti i uporedo sa izvođenjem radova na zahtev investitora, ako se po završetku izgradnje objekta ne bi mogla izvršiti kontrola izvedenih radova. Tehnički pregled obuhvata kontrolu usklađenosti izvedenih radova sa odobrenjem za izgradnju i tehničkom dokumentacijom na osnovu koje se objekat gradio, kao i sa tehničkim propisima i standardima koji se odnose na pojedine vrste radova, odnosno materijala, opreme i instalacija.

       Word Document PDF Document  
  Zahtev za izvršenje usluga izrade opšte tehničke dokumentacije
        PDF Document           
  Uslovi za izvršenje usluga izrade opšte tehničke dokumentacije

        PDF Document             

  Referenc lista izvršenih usluga izrade opšte tehničke dokumentacije

 

DOKUMENTACIJA IZ OBLASTI ZAŠTITE OD POŽARA

“MD PROJEKT INSTITUT” DOO može izraditi projektnu dokumentaciju iz oblasti zaštite od požara u skladu sa članovima 31. i 39. Zakona o zaštiti od požara (“Sl. glasnik RS” br. 111/09, 20/15, 87/18 i 87-18 - dr. zakon) i pravilnika koji propisuju posebne mere zaštite od požara za određene vrste obekata. U oblasti dokumentacije zaštite od požara “MD PROJEKT INSTITUT” DOO vrši izradu:

 • projekata stabilnih sistema za gašenje požara i izvođenje ovih sistema
 • projekata stabilnih sistema za dojavu požara i izvođenje ovih sistema
 • projekata stabilnih sistema za detekciju eksplozivnih gasova i para i izvođenje ovih sistema
 • analiza o zonama opasnosti i određivanje ovih zona na mestima koja su ugrožena od nastanka eksplozivnih smeša zapaljivih gasova, para zapaljivih tečnosti i prašina
 • projekata električnih instalacija i uređaja za prostore ugrožene eksplozivnim atmosferama (zapaljivim gasovima, parama zapaljivih tečnosti i eksplozivnim prašinama)
 • projekata sistema za odvođenje dima i toplote
 • glavnog projekta zaštite od požara
 • plana zaštite od požara
 • sanacionog plana za otklanjanje posledica požara
 • pravila zaštite od požara i
 • plana evakuacije i uputstva za postupanje u slučaju požara

Poslovi projektovanja i izvođenja posebnih sistema i mera zaštite od požara u skladu sa članom 39. Zakona o zaštiti od požara (“Sl. glasnik RS” br. 111/09, 20/15, 87/18 i 87-18 - dr. zakon) podrazumevaju:

 • izrade projekata stabilnih sistema za gašenje požara i izvođenje ovih sistema
 • izrade projekata stabilnih sistema za dojavu požara i izvođenje ovih sistema
 • izrade projekata stabilnih sistema za detekciju eksplozivnih gasova i para i izvođenje ovih sistema
 • izrade analiza o zonama opasnosti i određivanje ovih zona na mestima koja su ugrožena od nastanka eksplozivnih smeša zapaljivih gasova, para zapaljivih tečnosti i eksplozivnih prašina
 • projektovanja i izvođenja električnih instalacija i uređaja za prostore ugrožene eksplozivnim atmosferama (zapaljivim gasovima, parama zapaljivih tečnosti i eksplozivnim prašinama) i
 • projektovanja i izvođenja sistema za odvođenje dima i toplote

Projektovanje i izvođenje posebnih sistema i mera zaštite od požara u objektima u kojima se proizvode, prerađuju i skladište zapaljive tečnosti i gasovi, eksplozivne i druge materije koje mogu dovesti do požara i u drugim složenim objektima obavlja privredno društvo, odnosno drugo pravno lice koje je upisano u odgovarajući registar za delatnost projektovanja i izvođenja radova, zadovoljava posebne uslove u pogledu tehničke opremljenosti i ima zaposlena lica sa licencom za projektovanje i izvođenje posebnih sistema i mera zaštite od požara.

Glavni projekat zaštite od požara, predstavlja sastavni deo tehničke dokumentacije za izgradnju objekata na osnovu člana 31. Zakona o zaštiti od požara (“Sl. glasnik RS” br. 111/09, 20/15, 87/18 i 87-18 - dr. zakon). Glavni projekat zaštite od požara izrađuje privredno društvo odnosno drugo pravno lice koje je upisano u odgovarajući registar za obavljanje delatnosti izrade tehničke dokumentacije, koje ima ovlašćenje Ministarstva za izradu Glavnog projekta zaštite od požara i ima zaposlena lica sa licencom za izradu projekta zaštite od požara. Ministarstvo daje saglasnost na projektnu dokumentaciju, u delu koji se odnosi na zaštitu od požara, za izgradnju, adaptaciju i rekonstrukciju objekata visokogradnje.

Plan zaštite od požara na osnovu člana 27. Zakona o zaštiti od požara (“Sl. glasnik RS” br. 111/09, 20/15, 87/18 i 87-18 - dr. zakon) pravni subjekti u prvoj i drugoj kategoriji ugroženosti od požara obavezni su da donesu Plan zaštite od požara. Na Plan zaštite od požara pribavlja se saglasnost Ministarstva.

Sanacioni plan za otklanjanje posledica požara donosi privredno društvo i drugo pravno lice na osnovu člana 16. Zakona o zaštiti od požara (“Sl. glasnik RS” br. 111/09, 20/15, 87/18 i 87-18 - dr. zakon) za saniranje posledica prouzrokovanih požarom. Sanacioni planovi sadrže: stanje, mere, procenu uticaja na život i zdravlje ljudi, procenu uticaja na životnu sredinu, nosioce, način, dinamiku i sredstva za realizaciju plana.

Vlasnici odnosno korisnici poslovnih, industrijskih i objekata javne namene, objekata blokovskog tipa i podzemnih garaža i objekata u trećoj kategoriji ugroženosti od požara i skupština zgrade odnosno savet zgrade u stambenim objektima donose Pravila zaštite od požara na osnovu člana 27. Zakona o zaštiti od požara (“Sl. glasnik RS” br. 111/09, 20/15, 87/18 i 87-18 - dr. zakon).

Uz pravila zaštite od požara vlasnici odnosno korisnici pomenutih objekata dužni su da donesu i Plan evakuacije i uputstva za postupanje u slučaju požara koji moraju biti istaknuti na vidljivom mestu u objektu.

       Word Document PDF Document
  Zahtev za izvršenje usluga izrade dokumentacije iz oblasti zaštite od požara
       PDF Document        
  Uslovi za izvršenje usluga izrade dokumentacije iz oblasti zaštite od požara
       PDF Document          
  Referenc lista izvršenih usluga izrade dokumentacije iz oblasti zaštite od požara


 

DOKUMENTACIJA IZ OBLASTI ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

U oblasti dokumentacije zaštite životne sredine “MD PROJEKT INSTITUT” DOO vrši izradu:

 • popunjavanje zahteva za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu
 • popunjavanje zahteva za određivanje obima i sadržaja studije o proceni uticaja na životnu sredinu
 • izrada studija o proceni uticaja projekta na životnu sredinu
 • popunjavanje zahteva za davanje saglasnosti na studiju o proceni uticaja projekta na životnu sredinu
 • popunjavanje Zahteva za izdavanje Integralne dozvole za upravljanje otpadom ili dozvole za jednu ili više delatnosti (sakupljanja, transporta, skladištenja, tretmana i odlaganja otpada)
 • izrada radnog plana upravljanja otpadom za postrojenja čija je delatnost upravljanje otpadom i za koja se izdaje integrisana dozvola ili dozvola za upravljanje otpadom
 • pisanje izjave o metodama tretmana ili odlaganja otpada
 • pisanje izjave o metodama tretmana ili odlaganja ostataka iz postrojenja
 • izrada plana za zatvaranje postrojenja
 • popunjavanje Zahteva za izdavanje Integrisane dozvole za rad postojenja
 • izrada plana mera za zaštitu životne sredine posle prestanka rada i zatvaranja postrojenja
 • izrada plana upravljanja otpadom u postrojenjima za koja se izdaje integrisana dozvola
 • izrada plana mera za sprečavanje udesa i ograničavanje njihovih posledica
 • izrada plana vršenja monitoringa u postrojenju
 • izrada Politike prevencije udesa za seveso postrojenja i
 • izrada Izveštaja o bezbednosti i Plana zaštite od udesa za seveso postrojenja

Dokumentacija iz oblasti zaštite životne sredine se vrši u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti životne sredine („Sl. glasnik RS“ br. 135/04, 36/09, 36/09-dr. zakon, 72/09-dr. zakon, 43/11-US i 14/16), Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ br. 135/04 i 36/09), Zakonom o upravljanju otpadom („Sl. glasnik RS”, br. 36/09, 88/10 i 14/16) i Zakonom o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja („Sl. glasnik RS”, broj 135/04 i 25/15).

Studija o proceni uticaja na životnu sredinu jeste dokument kojim se analizira i ocenjuje kvalitet činilaca životne sredine i njihova osetljivost na određenom prostoru i međusobni uticaji postojećih i planiranih aktivnosti, predviđaju neposredni i posredni štetni uticaji projekta na činioce životne sredine, kao i mere i uslove za sprečavanje, smanjenje i otklanjanje štetnih uticaja na životnu sredinu i zdravlje ljudi. Cilj izrade Studije o proceni uticaja je procena mogućeg uticaja rada Projekta na životnu sredinu i predlaganje mera za svođenje uticaja u granicama prihvatljivosti.

Integralna dozvola ili dozvola za upravljanje otpadom jeste rešenje nadležnog organa kojim se pravnom ili fizičkom licu odobrava sakupljanje, transport, uvoz, izvoz i tranzit, skladištenje, tretman ili odlaganje otpada i utvrđuju uslovi postupanja sa otpadom na način koji obezbeđuje najmanji rizik po zdravlje ljudi i životnu sredinu, u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom.

Radni plan postrojenja za upravljanje otpadom priprema se i donosi za sva postrojenja čija je delatnost upravljanje otpadom i za koja se izdaje integralna dozvola ili dozvola za upravljanje otpadom.

Integrisana dozvola jeste odluka nadležnog organa doneta u formi rešenja kojom se odobrava puštanje u rad postrojenja ili njegovog dela, odnosno obavljanje aktivnosti čiji sastavni deo čini dokumentacija sa utvrđenim uslovima kojima se garantuje da takvo postrojenje ili aktivnost odgovaraju zahtevima predviđena Zakonom o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađenja životne sredine.

Plan upravljanja otpadom priprema se i donosi za postrojenja za koja se izdaje integrisana dozvola i za postrojenja koja godišnje proizvode više od 100 tona neopasnog otpada ili više od 200 kilograma opasnog otpada.

Politiku prevencije udesa ili Izveštaj o bezbednosti i Plan zaštite od udesa je dokument koji izrađuje operater seveso postrojenja, odnosno kompleksa u kome se obavljaju aktivnosti u kojima je prisutna ili može biti prisutna jedna ili više opasnih materija, u jednakim ili većim količinama od propisanih. U zavisnosti od količina opasnih materija koje su prisutne u postrojenju operater se svrstava u seveso višeg ili nižeg reda, na osnovu čega se izrađuje potrebnu dokumentacija i preduzmju mere za sprečavanje hemijskog udesa i ograničavanja uticaja tog udesa na život i zdravlje ljudi i životnu sredinu, utvrđene u tim dokumentima.

       Word Document PDF Document
  Zahtev za izvršenje usluga izrade dokumentacije iz oblasti zaštite životne sredine
       PDF Document 
  Uslovi za izvršenje usluga izrade dokumentacije iz oblasti zaštite životne sredine
       PDF Document 
  Referenc lista izvršenih usluga izrade dokumentacije iz oblasti zaštite životne sredine

 

VRŠENJE PROCENE RIZIKA NA RADNIM MESTIMA I U RADNOJ OKOLINI

Procena rizika jeste sistematsko evidentiranje i procenjivanje svih faktora u procesu rada koji mogu uzrokovati nastanak povreda na radu, oboljenja ili oštećenja zdravlja i utvrđivanje mogućnosti, odnosno načina sprečavanja, otklanjanja ili smanjenja rizika.

Akt o proceni rizika jeste akt koji sadrži opis procesa rada sa procenom rizika od povreda i/ili oštećenja zdravlja na radnom mestu u radnoj okolini i mere za otklanjanje ili smanjivanje rizika u cilju poboljšanja bezbednosti i zdravlja na radu.

Cilj procene rizika je utvrđivanje mera koje obezbeđuju primenu propisa o bezbednosti i zdravlju na radu i drugih propisa, a primenjuju se radi otklanjanja opasnosti i štetnosti na radnom mestu i u radnoj okolini, odnosno radi otklanjanja ili smanjenja rizika, u obimu kojim se sprečava povreda na radu, oštećenje zdravlja ili oboljenje zaposlenog.

Vršenje procene rizika na radnom mestu i u radnoj okolini vrši se na osnovu Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu (“Sl. glasnik RS”, br. 101/05 i 91/15) i Pravilnika o načinu i postupku procene rizika na radnom mestu i u radnoj okolini (“Sl. glasnik RS”, br. 72/06, 84/06-ispravka, 30/10 i 102/15).

Metode koje se koriste za izradu procene rizika su: Kinny metoda, metoda matrica 5 x 5 ili metoda po zahtevu korisnika.

“MD PROJEKT INSTITUT” DOO vrši izradu:

 • procene rizika na radnim mestima i u radnoj okolini
 • dopunu procene rizika na radnim mestima i u radnoj okolini
 • izmenu procene rizika na radnim mestima i u radnoj okolini i
 • reviziju provene rizika na radnim mestima i u radnoj okolini
Procena rizika od eksplozija za sva radna mesta u radnoj okolini na kojima se mogu pojaviti eksplozivne atmosfere predstavlja procenu rizika od nastanka povreda na radu i oštećenja zdravlja zaposlenih usled eksplozivnih atmosfera uzimajući u obzir: verovatnoću nastanka eksplozivnih atmosfera i njihovu postojanost; verovatnoću da su izvori paljenja, uključujući elektrostatička
pražnjenja, prisutni, kao i verovatnoću da postanu aktivni i efektni; instalacije, materije koje se koriste i procese, kao i njihovu moguću interakciju; težinu mogućih posledica.
Procena rizika mora da bude sveobuhvatna. Prilikom procene rizika od eksplozije donesi se dokument o zaštiti od eksplozije, pri čemu njegova sadržina mora da odgovara stvarnom stanju stvari na koje se odnosi, u skladu sa Uredbom o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad usled rizika od eksplozivnih atmosfera („Sl. glasnik RS“ br. 101/12 i 12/13).
       Word DocumentPDF Document 
  Zahtev za izvršenje usluga izrade Procene rizika na radnom mestu i u radnoj okolini
       PDF Document
  Uslovi za izvršenje usluga izrade Procene rizika na radnom mestu i u radnoj okolini
       PDF Document 
  Referenc lista izvršenih usluga izrade Procene rizika na radnom mestu i u radnoj okolini

Developed by SMDesign