STRUČNO OBRAZOVNI CENTAR "MD PROJEKT INSTITUT"-a

I. "MD PROJEKT INSTITUT" DOO poseduje Status javno priznatog organizatora aktivnosti obrazovanja odraslih (JPOA) za izvođenje programa neformalnog obrazovanja odraslih Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije (JPOA).

Stručnim obukama polaznici stiču kvalifikacije ili kompetencije iz Standarda kvalifikacija, dobijaju sertifikat ili uverenje iz Nacionalnog okvira kvalifikacije i mogu ih evidentirati kod NSZ (Nacionalne službe za zapošljavanje).

Kvalifikacije:

 • Rukovalac građevinskom mehanizacijom [mašine za zemljane radove (bager, buldozer, utovarivač, skrejper, grejder, ravnač, valjak za sabijanje tla, jež, vibracioni nabijač i finišer), mašine za vertikalni transport (auto i kranske dizalice), mašine za ugrađivanje betona (betonska pumpa) i mašine za asfaltne radove (asfaltni finišer, frejzer)].
 • Rukovalac sredstvima unutrašnjeg transporta (viljuškar, dizalica, utovarivač, podizna platforma, transporter i sl.).
 • Elektromonter mreža i  postrojenja.

Kompetencije:

 • Rukovalac  - bagerom, buldozerom, utovarivačem, valjkom za sabijanje tla,  auto i kranskom dizalicom, betonskom pumpom.
 • Rukovalac -  podiznom platformom, dizalicom, viljuškarom, utovarivačem
 • Bravar - zavarivač, tesar, armirač.
 • Rukovalac elektroenergetskim postrojenjima - transformatorskim stanicama (uklopničar).

Akreditovane obuke za:

 • Lica za bezbednost i zdravlje na radu.
 • Preventivne mere pri izvođenju i održavanju protiveksplozijski zaštićene opreme.
 • Preventivne mere pri rukovanju opremom pod pritisko (nepokretna i pokretna oprema pod pritiskom).
 • Preventivne mere pri rukovanju motornom testerom, motornom kosom i kosilicom za travu.
II. Stručno osposobljavanje za rukovanje opremom za rad na radnom mestu u procesu rada sa kojom zaposleni rukuje i izdavanjem Potvrde prema čl. 5 Pravilnika o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri korišćenju opreme za rad („Sl. glasnik RS" br. 23/09, 123/12, 102/15, 101/18 i 130/21)
Word Document Prijava za program stručne obuke

 

SEKTOR ZA KONSALTING I TEHNIČKU DOKUMENTACIJU

 • Konsalting
  • SRPS ISO 9001
  • SRPS ISO 14001
  • SRPS ISO 45001
  • SRPS ISO/IEC 17020
  • SRPS ISO/IEC 17025
 • Opšta tehnička dokumentacija
  • projektna dokumentacija iz oblasti arhitekture, građevinarstva, elektrotehnike, mašinstva i tehnologije
  • tehnička kontrola projektno-tehničke dokumentacije
  • tehnički pregled izgrađenih objekata
 • Savetnik za hemikalije
 • Dokumentacija iz oblasti zaštite od požara
  • izrada projekata stabilnih sistema za gašenje požara i izvođenje ovih sistema
  • izrada projekata stabilnih sistema za dojavu požara i izvođenje ovih sistema
  • izrada projekata stabilnih sistema za detekciju eksplozivnih gasova i para i izvođenje ovih sistema
  • izrada projekata električnih instalacija i uređaja za prostore ugrožene eksplozivnim atmosferama (zapaljivim gasovima, parama zapaljivih tečnosti i eksplozivnim prašinama)
  • izrada projekata sistema za odvođenje dima i toplote
  • izrada Plana zaštite od požara
  • izrada Pravila zaštite od požara
  • izrada Glavnog projekta zaštite od požara
  • izrada Plana evakuacije i uputstva za postupanje u slučaju požara
  • izrada Plana zaštite od udesa
  • izrada Procene rizika od katastrofa
  • izrada Plana zaštite i spašavanja u vanrednim situacijama
 • Dokumentacija iz oblasti zaštite životne sredine
  • izrada Studija o proceni uticaja projekta na životnu sredinu
  • izrada Radnog plana upravljanja otpadom
  • izrada Plana upravljanja otpadom u postrojenjima za koja se izdaje integrisana dozvola
  • izrada Politike prevencije udesa
  • izrada Izveštaja o bezbednosti i Plana zaštite od udesa
 • Dokumentacija iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu
  • vršenje procene rizika na radnom mesti i u radnoj okolini u skladu sa Zakonom o bezbednosti i zdravlju na radu i procena rizika od eksplozivnih atmosfera

 

SEKTOR ZA BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU

 • preventivni i periodični pregled i provera opreme za rad
 • ispitivanje uslova radne okoline (mikroklime, osvetljenosti, fizičkih štetnosti: buke, toplotnog zračenja, vibracija, nejonizujućeg zračenja i hemijskih štetnosti)
 • poslovi lica za bezbednost i zdravlje na radu
 • poslovi koordinatora za izradu projekta
 • poslovi koordinatora za izvođenje radova
 • stručno osposobljavanje
 • zavarivanje
  • ispitivanje stručne osposobljenosti zavarivača
  • obuka zavarivača za postupke elektrolučnog zavarivanja 111,131,135,136 i 141
  • nadzor nad izvođenjem zavarivačkih radova, koordinacija između naručioca i izvođača zavarivačkih radova
  • izrada tehnologije zavarivanja za sve postupke i materijale
  • kvalifikacija tehnologije zavarivanja i izdavanje izveštaja o kvalifikaciji tehnologije
  • provera primene dodatnog materijala i
  • zavarivačke usluge

 

SEKTOR ZA ZAŠTITU OD POŽARA

 • Pregledi, merenja i ispitivanja
  • pregled gromobranske instalacije sa merenjima električne otpornosti rasprostiranja uzemljivača
  • pregled i ispitivanja električne instalacije
   • neprekidnost zaštitnog provodnika, glavnog i dodatnog provodnika za izjednačenje potencijala
   • otpornost izolacije električne instalacije
   • zaštita električnim odvajanjem električne instalacije
   • otpornost podova i zidova
   • automatsko isključenje napajanja
   • dopunsko izjednačenje potencijala
  • merenje statičkog naelektrisanja sa ocenom bezbednosti od paljenja radne okoline
  • detekcija eksplozivnih gasova i para u radnoj okolini
  • merenje elektroprovodnih obloga (antistatik podova)
  • termovizijska snimanja opreme za rad, postrojenja i tehnololoških procesa
 • stručno osposobljavanje kandidata za vozače vozila za opasan teret
 • savetnik za bezbednost u transportu opasnog tereta
 • posebna obuka i polaganje stručnog ispita iz oblasti zaštite od požara
 • servisna radionica aparata za gašenje požara
  • punjenje aparata za gašenje požara prahom, azotom, ugljen-dioksidom
  • punjenje bočica ugljen-dioksidom
  • demontaža i prepravka delova aparata za gašenje požara i ugradnja novih delova
  • ručno vezivanje vatrogasnih spojnica za vatrogasna potisna creva
  • pretakanje ugljen-dioksida ili pretakanje praha
 • poslovi lica za obavljanje poslova zaštite od požara

 

LABORATORIJA ZA ISPITIVANJE EMISIJE, BUKE, OTPADNIH I POVRŠINSKIH VODA U ŽIVOTNOJ SREDINI

 • Merenje emisije zagađujućih materija u vazduh iz stacionarnih izvora
  • CO, SO2, NOx izražen kao NO2
  • ukupne praškaste materije
  • organske materije izražene kao ukupni ugljenik
  • pojedinačne gasovite organske i neorganske materije
  • određivanje dimnog broja
  • određivanje karakteristika otpadnog gasa (temperatura, brzina strujanja, protok, apsolutni i diferencijalni pritisak)
 • Merenje nivoa buke u životnoj sredini
 • Uzorkovanje i ispitivanje otpadnih i površinskih voda
  • hemijska ispitivanja
  • fizička ispitivanja
  • senzorska ispitivanja

 

KONTROLNO TELO

 • Kontrolisanje (tip A):
  • visokonaponska zaštitna oprema
 • Kontrolisanje (tip C):
  • električne instalacije niskog napona
  • gromobranska instalacija
  • instalacije hidrantske mreže za gašenje požara
  • mobilni uređaji za gašenje požara
  • instalacije i uređaji za automatsko otkrivanje i dojavu požara
  • instalacije i uređaji za gašenje požara
  • instalacije i uređaji za detekciju eksplozivnih i zapaljivih gasova
  • instalacije za odvođenje dima i toplote
  • instalacije i uređaji u zonama opasnosti od eksplozije
  • radna sredina - uslovi radne okoline na radnom mestu

Developed by SMDesign