MERENJE EMISIJE ZAGAĐUJUĆIH MATERIJA U VAZDUH

Emisija jeste ispuštanje zagađujućih materija ili energije iz tačkastih i/ili difuznih izvora u životnu sredinu i njene medije. Zagađujuće materije, otpadne vode, ili energija ispuštaju se u vazduh, vodu i zemljište na propisan način i u količinama, odnosno koncentracijama ili nivoima, koje su u dozvoljenim granicama emisije.

Merenjem emisije zagađujućih materija u vazduh iz stacionarnih izvora utvrđuje se nivo, količina i koncentracija na mestu izvora zagađivanja, odnosno emiteru (tačkastom izvoru). Cilj merenja je da se utvrdi da li su izmerene koncentracije zagađujućih materija u dozvoljenim granicama emisije. Ukoliko su izmerene vrednosti veće od dozvoljenih, daju se preporuke za unapređenje stanja.

Merenje emisije zagađujućih materija u vazduh vrši se na osnovu Zakona o zaštiti vazduha (“Sl. glasnik RS” br. 36/09,  10/13 i 26/21), Uredbe o graničnim vrednostima emisije zagađujućih materija u vazduh iz postrojenja za sagorevanje (“Sl. glasnik RS” br. 6/16 i 67/21), Uredbe o merenjima emisije zagađujućih materija u vazduh iz stacionarnih izvora zagađivanja (“Sl. glasnik RS” br. 5/16), Uredbe o graničnim vrednostima emisije zagađujućih materija u vazduh iz stacionarnih izvora zagađivanja, osim postrojenja za sagorevanje (“Sl. glasnik RS” br. 111/15 i 83/21) i/ili Uredbe o listi industrijskih postrojenja i aktivnosti u kojima se kontroliše emiisija isparljivih organskih jedinjenja, o vrednostima emisije isparljivih organskih jedinjenja pri određenoj potrošnji rastvarača i ukupnim dozvoljenim emisijama, kao i šemi za smanjenje emisija (“Sl. glasnik RS” br. 100/11).

Merenje emisije zagađujućih materija u vazduh iz stacionarnih izvora zagađivanja

 • CO, SO2, NOx izražen kao NO2
 • ukupne praškaste materije
 • organske materije izražene kao ukupni ugljenik
 • pojedinačne gasovite organske i neorganske materije
 • određivanje dimnog broja
 • određivanje karakteristika otpadnog gasa (temperatura, brzina strujanja, protok, apsolutni i diferencijalni pritisak)
       Word Document PDF Document  
  Zahtev za izvršenje usluga laboratorije za ispitivanje emisije, buke i otpadnih i
  površinskih voda
       PDF Document 
  Uslovi za izvršenje usluge-merenje emisije
       PDF Document 
  Referenc lista izvršenih usluga merenja emisije

 

MERENJE BUKE U ŽIVOTNOJ SREDINI

Merenjem buke u životnoj sredini određuje se dodatni indikator buke-merodavni nivo. Cilj merenja je ocenjivanje buke prema propisanim kriterijumima (nivo buke prelazi ili ne prelazi graničnu vrednost buke u životnoj sredini), na određenoj lokaciji, odnosno referentnom mestu za merenje buke.

Merenje buke u životnoj sredini vrši se na osnovu Zakona o zaštiti od buke u životnoj sredini (“Sl. glasnik RS” br. 36/09,  88/10 i 96/21), Uredbi o indikatorima buke, graničnim vrednostima, metodama za ocenjivanje indikatora buke, uznemiravanja i štetnih efekata buke u životnoj sredini (“Sl. glasnik RS” br. 75/10), Pravilnika o metodama merenja buke, sadržini i obimu izveštaja o merenju buke (“Sl. glasnik RS” br. 72/10) i Pravilnika o metodologiji za određivanje akustičkih zona (“Sl. glasnik RS” br. 72/10), a prema standardima SRPS ISO 1996-1:2019 Akustika – Opisivanje, merenje i ocenjivanje buke u životnoj sredini – Deo 1: Osnovne veličine i procedure ocenjivanja i SRPS ISO 1996-2:2019 Akustika – Opisivanje, merenje i ocenjivanje buke u životnoj sredini – Deo 2: Određivanje nivoa zvučnog pritiska.

       Word Document PDF Document  
  Zahtev za izvršenje usluga laboratorije za ispitivanje emisije, buke i otpadnih i
  površinskih voda
      PDF Document 
  Uslovi za izvršenje usluge-merenje buke
      PDF Document 
  Referenc lista izvršenih usluga merenja buke

 

UZORKOVANJE I ISPITIVANJE OTPADNIH I POVRŠINSKIH VODA

Uzorkovanje i ispitivanje otpadnih i površinskih voda obuhvata:

 • uzorkovanje voda
 • hemijska ispitivanja
 • fizička ispitivanja

Uzorkovanje i ispitivanje otpadnih i površinskih voda vrši se u skladu i na osnovu Zakona o vodama („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj 30/10, 93/12, 101/16, 95/18 i 95/18 - dr. zakon), Uredbe o graničnim vrednostima emisije zagađujućih materija u vode i rokovima za njihovo dostizanje („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj 67/11, 48/12 i 01/16), Uredbe o graničnim vrednostima zagađujućih materija u površinskim i podzemnim vodama i sedimentu i rokovima za njihovo dostizanje („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj 50/12), Pravilnik o načinu i uslovima za merenje količine i ispitivanje kvaliteta otpadnih voda i sadržini izveštaja o izvršenim merenjima („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj 33/16).

Cilj usluga je ispitivanje kvaliteta otpadnih voda (ispitivanje očuvanja granice koncentracije ispuštanja otpadnih voda), ispitivanje kvaliteta površinskih voda (ispitivanje uticaja ispuštanja otpadnih voda na vodu u recipijentima, ispitivanje uticaja hidrograđevinskih radova na kvalitet vode) i utvrđivanje postignutog stepena prečišćavanja ispuštene zagađene vode.

Laboratorija u okviru svog obima akreditacije vrši sledeća ispitivanja:

 • Merenje mutnoće
 • Ispitivanje hemijske potrošnje kiseonika (HPK)
 • Ispitivanje biohemijske potrošnje kiseonika (BPK5)
 • Određivanje permanganatnog indeksa (utrošak KMnO4)
 • Određivanje ukupnog ostatka posle isparavanja
 • Određivanje filtriranog ostatka posle isparavanja
 • Određivanje sedimentnih materija posle dva časa po IMHOFFU
 • Određivanje suspendovanih materija
 • Određivanje sadržaja masti i ulja
 • Merenje alkaliteta
 • Određivanje sadržaja deterdženata (anjonski)
 • Određivanje sadržaja šestovalentnog hroma
 • Određivanje sadržaja hlorida, titracija srebro-nitratom uz hromatni indikator (metoda po Moru)
 • Određivanje sadržaja sulfata
 • Određivanje sadržaja nitrita
 • Određivanje sadržaja nitrata
 • Određivanje sadržaja fosfata
 • Određivanje sadržaja metala (Fe, Cd, Mn, Pb, Cu i ukupni Cr) direktnom vazduh-acetilen FAAS metodom
 • Određivanje ukupnog ostatka posle žarenja
 • Određivanje sulfida
 • Određivanje sadržaja ukupnog fosfora
 • Određivanje sadržaja ukupnog azota po Kjeldalu
 • Merenje elektroprovodljivosti
 • Određivanje temperature
 • Merenje pH-vrednosti
 • Određivanje sadržaja rastvorenog kiseonika
       Word Document PDF Document  
  Zahtev za izvršenje usluga laboratorije za ispitivanje emisije, buke i otpadnih i
  površinskih voda
       PDF Document 
  Uslovi za izvršenje usluge-uzorkovanje i ispitivanje voda
     PDF Document 
  Referenc lista izvršenih usluga uzorkovanja i ispitivanja voda
      PDF Document  
  Rešenje o utvrđivanju obima akreditacije 01-237 MD PROJEKT INSTITUT 2024


Developed by SMDesign